Tuesday, 27 February 2018

Beth yw barn y myfyrwyr am restrau darllen yn Aber?

Roedd un o’r Grwpiau Ffocws Gwasanaethau Gwybodaeth a gynhaliwyd eleni’n ymchwilio i brofiad y myfyrwyr o ddefnyddio rhestrau darllen Aspire yn rhan o’u hastudiaethau. Roedd yr adborth a gafwyd gan y myfyrwyr yn amlygu’r pwyntiau canlynol:

  • Hoffai’r myfyrwyr weld beth sydd ar y rhestr ddarllen cyn cofrestru ar gyfer modiwl.
  • Dylai’r rhestrau darllen gynnwys yr holl adnoddau angenrheidiol ar gyfer y cwrs a galluogi’r myfyrwyr i adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd yn y darlithoedd drwy ddarllen pellach.
  • Roedd y myfyrwyr yn hoffi’r rhestrau hynny a oedd wedi’u trefnu gydag adrannau o wythnos i wythnos. 
  • Roedd y ffordd yr oedd y llyfrau ar y rhestrau darllen wedi’u cysylltu â Primo yn ddefnyddiol iawn ym marn y myfyrwyr ac roeddent yn credu y byddai’n beth da pe bai hyn yn gyson ar draws yr holl fodiwlau.
  • Teimlwyd bod rhestrau rhy faith rhywfaint yn frawychus. 
  • Er bod y myfyrwyr yn hoffi’r rhestr ddarllen ar Blackboard roddent yn credu y byddai’n ddefnyddiol pe baent yn cael eu cyflwyno i’r system Aspire hefyd. Y gred oedd bod y nodweddion ychwanegol yr oedd yn ei ddarparu, yn arbennig yr adnodd i greu ac allforio llyfryddiaethau, yn ddefnyddiol iawn.

Mae’r llyfrgellwyr pwnc yn barod iawn i gynorthwyo cydlynwyr modiwlau i greu neu ddiweddaru eu rhestrau darllen Aspire. Hefyd, mae’r llyfrgellwyr ar gael i roi arddangosiadau byr o system Aspire a’i nodweddion i fyfyrwyr.

Cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc neu â’r Tîm Cysylltiadau Academaidd ar acastaff@aber.ac.uk neu ar 01970621896. Rydym yn barod i gwrdd ar amser ac mewn lleoliad sy’n gyfleus i chi.


Friday, 26 January 2018

Cyflwyno Adnodd Hidlo Mynediad Agored yn Web of Science

Yn y diweddariad newydd i ryngwyneb Web of Science, sydd ar gael drwy dab Adnoddau Primo (http://primo.aber.ac.uk) neu’n uniongyrchol ar http://wok.mimas.ac.uk, cyflwynwyd adnodd i hidlo canlyniadau eich chwiliad i ddangos yr eitemau hynny sydd ar gael drwy Fynediad Agored yn unig. Gan ddefnyddio meddalwedd a ddatblygwyd gan ImpactStory, darperir dolenni i fersiynau terfynol neu fersiynau sydd wedi cael eu hadolygu gan gymheiriaid o bapurau Mynediad Agored, a gyhoeddwyd naill ai drwy’r llwybr Mynediad Agored Aur (sydd fel rheol yn cynnwys talu Costau Prosesu Erthygl i sicrhau argaeledd di-oed) neu’r llwybr Mynediad Agored Gwyrdd (a gyflawnir trwy adneuo ôl-brint yr awdur mewn cadwrfa sefydliadol).

Yn y rhestr gyntaf o ganlyniadau a geir yn Web of Science, bydd hi’n hawdd adnabod yr holl gofnodion Mynediad Agored oherwydd y defnyddir logo Mynediad Agored.
Mae gan Bapur Gwyn diweddaraf Web of Science ar Fynediad Agored a’u poster Mynediad Agored newydd fanylion llawn am yr adnodd newydd hwn.

Steve Smith
Grŵp Ymgysylltu Academaidd

Wednesday, 20 September 2017

Gwelliannau a nodweddion newydd yn Primo

Dyma grynodeb gyflym:

Chwiliad Uwch Ehangedig ar gael ym mhob tab chwilio
Awgrymiadau chwilio - rhowch gynnig iddynt, gwelwch beth sy'n digwydd!
Dewch o hyd i'r tudalennau Sgiliau Gwybodaeth
Ar ôl dod o hyd i lyfr, cliciwch ar Pori’r Silff i weld y llyfrau sy'n eistedd ar y silff wrth ymyl yr un - efallai y byddant hefyd yn ddefnyddiol i chi
Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.

Friday, 14 July 2017

Y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Ymchwil ac Arloesedd – Adroddiad y Grwp Arbenigol ar Altimetrigau


Sefydlwyd Grwp Arbenigol ar Altimetrigau y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Ymchwil ac Arloesedd i ystyried sut i ddatblygu metrigau (altimetrigau) cyhoeddi ar lefel Erthyglau yng nghyd-destun yr agenda mynediad agored, i adolygu gwahanol fesurau’n ymwneud ag altimetrigau mewn perthynas â dulliau mwy sefydledig o fesur allbwn ymchwil; sut i gael gwared â’r rhwystrau presennol sy’n atal ymchwil agored/ gwyddoniaeth agored; ac argymell fframwaith i helpu i ymgorffori ymchwil agored i’r diwylliant academaidd. Mae eu hadroddiad "Next-Generation Metrics: Responsible metrics and Evaluation for Open Science" yn argymell y dylai’r Comisiwn Ewropeaidd ddarparu canllawiau clir ar gyfer defnydd cyfrifol o fertigau i gefnogi ymchwil agored yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf (FP9); y dylid ymchwilio i’r potensial ar gyfer gêm-dwyllo unrhyw altimetrigau newydd arfaethedig ar gyfer FP9, cyn eu cyflwyno ac y dylid cynnwys mecanweithiau gwobrwyo priodol wrth roi egwyddorion ymchwil agored ar waith yn FP9.

Tuesday, 30 May 2017

Adnodd y Mis: European Sources Online


Mae European Sources Online yn gronfa ddata ar-lein eang sy’n rhan o Ganolfan Ddogfennau Ewropeaidd y Brifysgol.

Mae’n rhoi mynediad i’r wybodaeth ddiweddaraf am yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys dogfennau cynradd a swyddogol am bolisïau, sefydliadau a gwledydd.
Mae’r gronfa ddata ESO hefyd yn rhoi mynediad i;
Filoedd o gofnodion ystadegol a dogfennau dethol am yr UE
Dolenni gwe, erthyglau newyddion a chyhoeddiadau am yr UE
Cofnodion llyfryddiaethol ar gyfer erthyglau mewn cyfnodolion a thestunau academaidd pwysig
Canllawiau Gwybodaeth Unigryw sy’n ymchwilio i bynciau allweddol o fewn Ewrop
Gwybodaeth am faterion presennol a blaenorol sy’n effeithio ar ddinasyddion yr UE

Gellir cael mynediad i European Sources Online o rwydwaith y Brifysgol ar http://www.europeansources.info/search.jsp

I gael rhagor o wybodaeth, mae tudalen Cwestiynau Cyffredin European Sources Online ar gael ar http://www.europeansources.info/about.jsp

Os ydych chi eisiau mynediad i European Sources Online oddi ar y campws, rhaid i chi gysylltu drwy VPN y Brifysgol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/vpn/Thursday, 20 April 2017

Adnodd y Mis: Nexis

• Mae Nexis yn gronfa ddata testun-llawn ar-lein sy’n chwilio papurau newydd rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang o dros 100 o wledydd, cylchgronau masnach busnes a diwydiant, newyddion busnes a gwybodaeth am gwmnïau.

•Caiff yr adnodd ei ddefnyddio’n aml i gynorthwyo busnesau oherwydd ei fod yn rhoi cipolwg ar dros 30,000 o ffynonellau gwybodaeth gwerthfawr a dibynadwy am fusnes a newyddion. Mae’r rhain yn amrywio o erthyglau newyddion byd-eang, i gofnodion cwmnïau a gwybodaeth gyfreithiol ychwanegol.

Pam mae’r adnodd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr;

• Mae Nexis o gymorth i baratoi ar gyfer cyfweliadau swyddi a gyrfaoedd – gellir defnyddio’r gronfa ddata i gael gwybodaeth am eraill o fewn y farchnad swyddi gyfredol. Mae hyn o ganlyniad i’r gallu i fonitro a chael gwybodaeth hanfodol am gwmnïau penodol a sectorau gwaith.

• Gellir ei ddefnyddio i gynorthwyo ymchwil ar gyfer aseiniadau a thraethodau estynedig – mae’r gronfa ddata eang yn caniatáu i ddefnyddwyr ymchwilio a chyfeirio at ffynonellau newyddion cymeradwy, ystadegau busnes a chyfeiriadau llyfryddiaethol o fewn eu gwaith.

Gellir defnyddio’r gwahanol fathau o ddogfennau yn yr adnodd hwn i gynorthwyo ymchwil i amrywiaeth eang o bynciau gradd – dyma’r prif fathau o ddogfennau sydd ar gael;

Ffynonellau newyddion Prydeinig a rhyngwladol
Cyhoeddiadau busnes a masnach
Proffiliau cwmnïau
Adroddiadau cwmnïau, gwledydd a diwydiannau
Gwybodaeth am farchnadoedd
Data bywgraffyddol
Ffynonellau marchnadoedd rhyngwladol a’r rhai sy’n datblygu
Cofnodion cyhoeddus o’r Unol Daleithiau
Gwybodaeth gyfreithiol

Cewch fynediad i Nexis o rwydwaith y Brifysgol yn: https://www.nexis.com/home/home.do?randomNum=0.6811372427443615

Os ydych chi’n defnyddio Nexis oddi ar y campws, cysylltwch drwy VPN y Brifysgol: https://www.aber.ac.uk/en/is/it-services/vpn/

Ceir adnoddau hyfforddi Nexis gan gynnwys tiwtorial fideo a chanllawiau y gellir eu lawrlwytho yma: http://help.bisuktraining.lexisnexis.co.uk/about-nexis

Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.